Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

5823 8cae 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacappaque cappaque
cukierpuderx3
1820 dacf 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viacappaque cappaque
cukierpuderx3
5838 b9ae
Reposted fromveez veez viacappaque cappaque
cukierpuderx3
8578 281e
Reposted fromjustMeee justMeee viacappaque cappaque
cukierpuderx3
1259 9b99
Reposted fromimyours imyours viacappaque cappaque
cukierpuderx3
6632 21c8
Reposted fromusual usual viacappaque cappaque
cukierpuderx3
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viacappaque cappaque
4663 d6a1 500
Reposted fromitzygethealthy itzygethealthy viaprecelka precelka
cukierpuderx3
Reposted fromoll oll viaprecelka precelka
cukierpuderx3
0809 b747
Reposted fromcalifornia-love california-love viaprecelka precelka
cukierpuderx3
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprecelka precelka
cukierpuderx3
Radość nie jest pełna, dopóki nie pochwalisz się innym, co zrobiłeś.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprecelka precelka
cukierpuderx3
6454 59ea 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaGunToRun GunToRun
cukierpuderx3
4328 10db 500
Reposted frompuremind puremind viagdziejestola gdziejestola

March 05 2017

cukierpuderx3
Fascynują mnie ludzie, którzy robią więcej, niż mówią. Mogłabym stać się kimś takim.
— Sylvia Plath, "Dzienniki 1950-1962"

March 01 2017

cukierpuderx3
cukierpuderx3
2087 fb14
Reposted frommisza misza viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
cukierpuderx3
To, że twoja wrażliwość uczuciowa mieści się w łyżeczce od herbaty, nie świadczy o tym, że wszyscy są tak upośledzeni
— J. K. Rowling, "Harry Potter i Zakon Feniksa"
Reposted fromrol rol viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
cukierpuderx3
6141 6899 500
"Ości" 20
cukierpuderx3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl