Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

cukierpuderx3
cukierpuderx3
9372 acc6
Reposted frommyname myname viagdziejestola gdziejestola
3566 f805

me everywhere

cukierpuderx3
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viagdziejestola gdziejestola
cukierpuderx3
6340 da56 500
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola

October 15 2017

cukierpuderx3
cukierpuderx3
cukierpuderx3
6836 8c7f
Reposted fromglampop glampop vialottibluebell lottibluebell
cukierpuderx3
9218 f828
Reposted fromkatalama katalama vialottibluebell lottibluebell

October 08 2017

cukierpuderx3
Zanurzam się w twoich perfumach, nie mogę oddychać
— Taco Hemingway (via wawczur)
Reposted fromdivi divi viaohhh ohhh
cukierpuderx3
3241 b808 500
Reposted fromgazda gazda vianezavisan nezavisan
cukierpuderx3
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg vialottibluebell lottibluebell
cukierpuderx3
5840 771b 500
cukierpuderx3
3586 d479 500
Hłasko

September 28 2017

cukierpuderx3
5187 d34a 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaszydera szydera
cukierpuderx3
6408 a227
"kiedy powoli witasz się z nadchodzącym tygodniem" :D
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
cukierpuderx3
8007 fe30
Reposted fromanke anke vianiemaproblemu niemaproblemu
cukierpuderx3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl